Rekvalifikační a vzdělávací centrum Praha 

Cvičitel Nordic Walkingu  Masér  Cvičitel lyžování 

Často kladené otázky

Podmínky vystavení ŽL:

Dosažení věku 18 let a způsobilost k právním úkonům prokážete předložením občanského průkazu. Jak ale prokázat bezúhonnost? Musíte předložit výpis z rejstříku trestů, o který požádáte na matrice příslušného městského úřadu (kolkový poplatek 50 Kč, výpis obdržíte do 2-3 týdnů). Bezúhonný je ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně s trestem odnětí svobody v délce minimálně dvanácti měsíců, nebo pro trestný čin, který souvisí s předmětem podnikání. Potvrzení o tom, že nemáte závazky vůči finančnímu úřadu (FÚ) vyplní příslušný FÚ.

Kam jít?

Pro formulář se žádostí o živnostenský list musíte na Živnostenský úřad. Jakmile máte formulář vyplněn a spolu s ním shromážděny všechny potřebné dokumenty, můžete se na úřad vypravit znovu. Za vystavení živnostenského listu se platí 1 000 Kč, přičemž poplatek se vybírá pro každý zvolený obor. Máte-li tedy čtyři „živnosťáky“, zaplatíte 4 000 Kč. Živnostenský list by měl úřad vystavit do patnácti dnů.

Živnosti

Poznámka: Seznam živností naleznete v příloze Živnostenského zákona. Nejčastějšími druhy živností je např. nákup zboží za účelem dalšího prodeje, poskytování poradenství, zprostředkovatelská činnost. Pokud nevíte, do jaké oblasti vámi zamýšlená činnost spadá, poradí vám pracovníci Živnostenského úřadu.Jako podnikatel musíte po získání živnostenského listu a zahájení činnosti své podnikání oznámit i dalším institucím:

komentáře jsou řazeny od nejnovějšího
KAČKA10.5. 2015, 09:31

Dobrý den! Je ukončené střední vzdělání s maturitou podmínkou pro přijetí do rekvalifikačního kurzu?

 

Záleží, který rekvalifikační kurz máte na mysli. V rámci našich rekvalifikačních programů je považováno za splnění středoškolského vzdělání i absolvování učňovské zkoušky, tedy vlastnictví výučního listu.

13.9. 2012, 11:45

 MÁM ZÁJEM SI U VÁS NA ŠUMAVĚ UDĚLAT KURS MASÉRA, ALE MÁM DOTAZ -  NEMOHU NAJÍT VÝUČNÍ LIST , OBOR ELEKTRIKÁŘ, NAŠEL JSEM POUZE PRAC.

 SMLOUVU, KDE JSEM PRACOVAL JAKO OPERAČNÍ TECHNIK .

 STAČILO BY VÁM TO, NEBO TRVÁTE NA PŘRDLOŽENÍ  VÝUČ. LISTU.

 

 

Kurz lze absolvovat i bez prokázání ukončeného středoškolského vzdělání. Na konci kurzu Vám bude vystaveno potvrzení o jeho úspěšném absolvování.

Pokud byste měl zájem o získání živnostenského listu, je však potřeba doklad "Osvědčení o rekvalifikaci" a v takovém případě je nezbytné doložit maturitní vysvědčení nebo výuční list.

Proto bych si Vám dovolil doporučit, abyste si vyžádal kopii resp. Opis Vašeho Výučního listu, který se Vám bude jistě i v budoucnu hodit.

Tento doklad by Vám mělo vystavit vzdělávací zařízení, které jste absolvoval, nebo jeho nástupce, případně Vám bližší informace podá odbor školství v místě Vašeho bydliště.

Omlouváme se, ale doklady absolventů jsou archivovány a podléhají kontrole ze strany MŠMT ČR.

Iveta Hladíková28.4. 2012, 13:46

Dobrý den, ráda bych si udělala kurz Nordic Wolking a pak v místě bydliště jej pořádala. Získám nějaké osvědčení?
Děkuji Iveta, okr.Mladá Boleslav

 

Děkujeme Vám az Váš dotaz ohledně rekvalifikačních kurzů pro cvičitele Nordic Walkingu.
Absolventi získají "Osvědčení o rekvalifikaci - Cvičitel Nordic Walkingu", která je opravňuje k samostatné cvičitelské činnosti a získání živnostenského oprávnění v daném oboru.
Kurzy probíhají modulově, jednak formou víkendových seminářů - viz: www.rekvalifikace-kurzy.cz/kurzy/kurz.php?id=2
s možností kombinace s týdenní pobytovou částí, pořádanou na Šumavě viz: www.rekvalifikace-kurzy.cz/kurzy/kurz.php?id=41 .
Michala12.4. 2011, 09:50

Dobrý den,
chtěla bych se přihlásit na kurz Masér - pro sportvoní masáže, ale už předem vím, že jeden den se nebudu moci zúčastnit. Bude mi ten den chybět? Popřípadě je možné si ten den nahradit v jiný den? Děkuji.

 

Absence, která nepřekročí 10% z celkového času výuky, tj. 1,5 dne, omlouváme a není problém v úspěšném dokončení kurzu. V případě, že Vaše absence by měla mít větší rozsah, tak doporučujeme individuelní studijní program, který Vám umožní rozložení docházky do více termínů kurzů.

jana3.4. 2011, 12:14

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,zda se rekvalifikačního kurzu mohu zúčastnit s jakýmkoliv středoškolským vzděláním?děkuji za odpověď

 

Ano, je však toto vzdělání doložit buď maturitním vysvědčením nebo výučním listem.

Hanka6.6. 2009, 16:51

Dobrý den, zajímalo by mne, zda je možné objednávku kurzu zrušit a jak to je s vracením kurzovného. Díky Hanka

 

 

Odstoupení od smlouvy a změna smlouvy ze strany účastníka vzdělávacího programu nebo akce, pořádané nebo organizované RVC – MGR s.r.o.:


Účastník má právo před započetím vzdělávacího programu nebo akce od smlouvy odstoupit nebo požádat o změnu smlouvy – myšlen termín zahájení, rozsah programu, případně účast v jiném vzdělávacím programu nebo akci. Odstoupení nebo změnu může účastník provést osobně nebo písemně. Pokud je odstoupení zasláno písemným sdělením, je vztah zrušen a účast ve vzdělávacím programu nebo na akci stornována ke dni, kdy je RVC – MGR s.r.o. doručeno písemné oznámení s jednoznačným požadavkem na odstoupení od smlouvy nebo změnu smlouvy. Za odstoupení od smlouvy je považováno také nedodržení stanovené lhůty platby za vzdělávací program nebo akci, stejně jako nenastoupení do programu nebo na akci v termínu uvedeném v propozicích.


Odstoupí-li zákazník od smlouvy, je povinen uhradit RVC – MGR s.r.o. odstupné ve výši:
plné ceny poskytnutých studijních materiálů a vybavení, bylo-li účastníkovi zasláno předem a dále 10% z ceny vzdělávacího programu nebo akce, odstoupí-li v době před stanoveným termínem začátku vzdělávacího programu nebo akce, jako manipulační poplatek. 
100% ceny odstoupí-li v době pozdější, tedy po termínu zahájení vzdělávacího programu nebo akce.

V případě změny smlouvy - zrušení některých objednaných služeb nebo snížení jejich počtu, je zákazník povinen uhradit uvedená procenta z ceny takto zrušených služeb nebo snížení počtu služeb.

Odstoupení od smlouvy a změna smlouvy ze strany RVC-MGR s.r.o.:
RVC-MGR s.r.o. je oprávněna od smlouvy odstoupit nebo změnit podmínky smlouvy v případě malého zájmu o vzdělávací program nebo akci, tj. je-li na vzdělávací program nebo akci,  přihlášeno méně účastníků než je nezbytné z organizačních důvodů, pro zdárný a efektivní průběh vzdělávacího  programu nebo akce. Nejpozději 10 dnů před stanoveným termínem zahájení vzdělávacího  programu nebo akce. Odstoupení oznámí neprodleně a prokazatelně všem přihlášeným účastníkům. RVC-MGR s.r.o. vrátí úhradu za vzdělávací program nebo akci  bez jakýchkoliv dalších náhrad. RVC-MGR s.r.o. může z objektivních důvodů změnit podmínky smlouvy a navrhnout změnu smlouvy. Nesouhlasí-li účastník s těmito změnami, je oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu změn.
Za změnu smlouvy není považována změna místa konání, budou-li splněny všechny další parametry vzdělávacího programu nebo akce.
RVC-MGR s.r.o. je oprávněna do 14. dne před stanoveným termínem začátku vzdělávacího  programu nebo akce jednostranným úkonem zvýšit cenu  v případě, že dojde ke zvýšení:
- ceny za dopravu včetně cen pohon. hmot o více než 5%,
- směnného kurzu (poměru) CZK/EUR použitého pro stanovení ceny o více než 10%.
U poplatků odpovídá zvýšení cen rozdílu původní a nové výše. U dopravy odpovídá procentu zvýšení cen za dopravu včetně pohonných hmot, u služeb v zahraničí odpovídá procentu zvýšení poměru CZK/EUR. Vše vzhledem k úrovni platné ke dni kalkulace cen.

Ceny:
Ceny uvedené v nabídce jsou konečné. Vždy je přesně uvedeno výčtem, co cena zahrnuje. Všechny ostatní neuvedené služby cena nezahrnuje. Pokud organizace  vzdělávacího  programu nebo akce předpokládá čerpání služeb (např. návštěva muzeí a jiných objektů, výlety lodí, lanovkou a pod.), které nejsou zahrnuty ve výčtu zahrnutém v ceně vzdělávacího  programu nebo akce,  platí tyto služby zákazník na místě v místní měně. Informace o těchto cenách dostane účastník s podrobnějšími informacemi o programu nebo na vyžádání. Slevy uvedené v % jsou pouze informativní a slouží pro obecnou informaci o poskytovaných slevách.


REKLAMAČNÍ ŘÁD:
V případě nespokojenosti s kvalitou a rozsahem poskytnutých služeb v rámci vzdělávacího programu nebo akce,  je nutné vadu uplatnit bez prodlení u pracovníka RVC-MGR s.r.o. nebo se účastník obrací přímo na poskytovatele služby nebo na agenturu, která RVC-MGR s.r.o. zastupuje. Je-li závada odstraněna v přiměřené lhůtě, má se za to, že služba je bez vady. Není-li závada odstraněna, vyhotoví se zápis o neodstraněné závadě. Pokud není v místě přítomen zástupce RVC-MGR s.r.o., nelze garantovat možnost uplatnění vady nebo vyhotovení zápisu o neodstraněné závadě na místě; toto však není důvodem k prodlení uplatnění vady po ukončení vzdělávacího programu nebo akce. Za škodu nebo újmu, která účastníkovi vznikne z prodlení mezi časem projevení vady a jejím uplatnění nenese RVC-MGR s.r.o. odpovědnost.
Nečerpá-li účastník služby v plném rozsahu z vlastní vůle, nemá nárok na náhradu takto nečerpaných služeb. Pokud je tak nucen okolnostmi na straně RVC-MGR s.r.o. přímo v místě pobytu, má nárok na náhradu nečerpaných služeb. Na prošetření reklamace si RVC-MGR s.r.o. vyhrazuje 30 dnů. RVC-MGR s.r.o. si vyhrazuje nevyhovět reklamaci v tom případě, že účastník uvede v reklamaci nepravdivé nebo neúplné skutečnosti, byť by faktický stav právo na reklamaci zakládal. RVC-MGR s.r.o. si vyhrazuje toleranci 5% časového rozsahu naplnění vzdělávacího programu nebo akce z rozsahu stanoveném v nabídce. Za podklad pro reklamaci nemohou sloužit materiály a informace, u kterých je uvedena jejich nezávaznost nebo orientační charakter.

Zeptejte se v knize návštěv komentáře jsou řazeny od nejnovějšího